خون شهدا، پشتوانه عظيم تيم مذاكرات هسته اي ايران است