يك زيردريايي جديد به توان دفاعي نيروي دريايي افزوده مي‌شود