تفاوت 57 میلیونی حقوق ماهیانه وینگادا با کادرفنی ایرانی!