تعداد نفرات هر مرحله از مسابقات گزینشی کشتی تعیین شد