40 درصد روستاییان و 30 درصد شهرنشینان زیر خطر فقر هستند