زمان رئیس‌جمهور قبلی آمریکا گفتم دوران بزن در رو تمام شده است/با مذاکرات در زیر شبح تهدید موافق نیست