هیچ کس نمی تواند از مسؤولیت امر به معروف و نهی از منکر شانه خالی کند