پذیرش پروتکل الحاقی فاجعه است/ دولت حق ندارد اعمال بازرسی های بیشتر را بپذیرد