تقدیر از یک بازیگر 101 ساله و پیشنهاد بهرام بیضایی برای بازیگران تئاتر / برنامه شب بازیگر تشریح شد