کمتر از نیمی از منابع بانکی در مازندران برای تولید اختصاص یافت