تعداد جنگنده‌های انگلیسی در اختیار عربستان ۲برابر تعداد جنگنده‌های نیروی هوایی سلطنتی انگلیس است