دشمنان درصدد دستبرد زدن به نرم افزار دینی انقلاب اسلامی هستند