موفقیت پژوهشگران دانشگاه شهر کرد در تعیین جنسیت جنین از هفته نهم