13 خودرو شرکت کننده در رالی خاور میانه، تست فنی شدند