حذف 30 نقطه حادثه خیز کرمانشاه در سال جاری/ایمن سازی راه های استان