خشکی تالاب گاوخونی سفره‌های آب زیرزمینی را نابود می‌کند