- بازپرداخت صرفه جویی مصرف سوخت تاکسیهای پایه گازسوز