فقر فرهنگی، مهمترین عامل گرایش نوجوانان به مواد مخدر