قطر: شورای همکاری‌خلیج‌فارس از بهبود روابط با ایران استقبال می کند