گودرزی: فدراسیون‌ها مستقلند اما مجلس در صورت بروز مشکل وزیر را بازخواست می‌کند