شرایط برگزاری مسابقات گزینشی کشتی اعلام شد/ نخستین مصاف در آمریکا