شبکه کودک جای شبکه پویا را می‌گیرد/ مدیریت با محمد سرشار