۱۱۶ هزار نفر در دولت گذشته در آموزش و پرورش استخدام شدند