نامه سردار باقرزاده به رییس دفتر نمایندگی کمیته بین الملل صلیب سرخ در ایران