تمام واحدهای مسکن مهر شهرهای زیر 25 هزارنفر تا آخر امسال واگذار می شود