عدم موفقیت وزارت ورزش در ایجاد هماهنگی بین بخشی دستگاهها برای اوقات فراغت