رهبرانقلاب در ديدار معلمان: ملت ايران مذاکره زير سايه تهديد را برنمي تابد