کشف یک تخته پوست پلنگ در تهران/۵ میلیون تومان جریمه