«سلمانِ آل سعود» و خرج آبروي «مكه و مدينه» براي «اجاره ارتش»