وضعیت اجاره خانه در فصل نقل و انتقال+ اجاره 50 متری ها