نمایندگان فتح و حماس امروز در بیروت تغییر در دولت توافق ملی را بررسی می‌کنند