توليد 856 هزار و 300 کیلوگرم گوشت قرمز در كشتارگاه تاكستان