«برزخ عاشقانه دختر داعشی» در اولین رمان داعش‌محور/«کُشتن» یک شناسنامۀ جدید است!