وزارت صنعت پیش‌نویس بسته حمایتی نان صنعتی را تدوین کرد