رییس دانشگاه آزاد همدان: دولت یازدهم حامی پژوهش های کاربردی است