مدیر زارعت جهاد کشاورزی: امسال 30 هزار تن گندم در قم برداشت می شود