هادیان و مربیان عقیدتی سیاسی وارثان بزرگ دفاع مقدس هستند