واکنش مسئول سابق وزارت علوم به اخبار روزنامه زنجیره ای