برآورد کسری بودجه کشورهای صادرکننده نفتی خاورمیانه