نوزدهمین مجلد دانشنامه جهان اسلام در نمایشگاه کتاب عرضه می شود