شرکت هفت هزار طلبه در طرح مطالعاتی آثار شهید مطهری