کهگیلویه وبویراحمد از استان های امن کشور برای امر سرمایه گذاری است