کرمانشاه استان برتر درزمینه محرومیت زدایی/ افتتاح۱۳ پروژه درسال۹۴