تجمع مردم اراك در اعتراض به گزینه مطرح برای استانداری