مزايده چهارم پرشورتر خواهد بود، کسي را سرکار نمي گذاريم!