غرفه های بی‌نام و نشان در شبستان مصلی امام خمینی(ره)