امضای تفاهمنامه میان سه دستگاه‌ اجرایی برای گسترش مشاغل سبز