احتمال حل و فصل موضوع کشتی توقیف شده در ایران طی یکی دو روز آینده/به دنبال ساخت بمب نبوده و نیستیم/ حاد