هدف نهایی نظام اقتصاد اسلامی عدالت است/ اجرای اقتصاد اسلامی راهکار مقابله با نوسانات داخلی و بین الم