برگزاری چهارمین نمایشگاه صنایع دستی ، سوغات و هدایا